Sbírky - Sbírka obrazů - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sbírka obrazů

Sbírka obrazů Oblastní galerie v Liberci čítá na dva tisíce děl. Na základě datace ji lze rozdělit do tří okruhů: staré umění 16.–18. století, umění 19. století a umění 20. století. Sbírku starého umění lze dále rozčlenit podle místa původu na českou a evropskou malbu 16.–18. století. V kolekci české malby je zastoupená malba z období vrcholného (Petr Brandl, Václav Vavřinec Reiner) i doznívajícího baroka (Jan Vojtěch Angermayer, Jan Kašpar Hirschely), rokoka a klasicismu (Norbert Grund, František Xaver Procházka a rodina Hartmannů) a regionální malba rozvíjející barokní tradici v zlidovělé formě. Tato sbírka jako celek zdaleka nepředstavuje kompletní náhled na dané období, přesto však dva její obrazy jsou trvale vystaveny ve stálé expozici české barokní malby v Národní galerii v Praze.

Evropská malba 16.–18. století je zastoupena kromě nemnoha solitérů italské a jiné provenience především kolekcí nizozemské a holandské malby. Kolekce vznikla v šedesátých letech 20. století a je zpracována v katalogu v české a anglické jazykové verzi. Za všechny autory tzv. „malých mistrů“ lze uvést jména Jan Davidsz de Heem, Jan Fyt, Thomas Heeremans a Jan Jansz van de Velde.

Sbírka 19. století zahrnuje díla české, francouzské, německé (včetně malířů spjatých s regionem jako byli Ernst Gustav Doerell, Josef von Führich nebo Jacob Ginzel), polské a rakouské provenience. Obrazový fond českého malířství 19. století nevypovídá o všech vývojových fázích tohoto období, nicméně obsahuje vedle několika významných jmen (Václav Brožík, Julius Mařák) také výrazné monografické soubory (August Bedřich Piepenhagen, Wilhelm Riedel).

Německé a rakouské malířství 19. století patří ke kmenovým sbírkám galerie díky odkazu Heinricha von Liebiega. V počtu přibližně dvě stě děl je zachyceno v katalogu v české a německé jazykové verzi. Větší soubory rakouských malířů (Eugen Jettel, August Pettenkofen, Franz Rumpler) doplňují vývojově vyrovnané ukázky německého malířství (například mnichovský biedermeier reprezentuje Carl Spitzweg, realistickou malbu Wilhelm Leibl, romanticko-realistickou Max Haushofer, Gabriel von Max a secesní Walter Leistikow).

Francouzská krajinomalba 19. století pochází, stejně jako předešlá kolekce, z Liebiegova odkazu. Tvoří ji obrazy barbizonské školy a soubor děl Eugena Boudina, přímého předchůdce impresionismu (největší konvolut tohoto malíře mimo francouzské sbírky). Celý soubor třiceti dvou děl je zpracován v česko-francouzském katalogu.

Sbírka 20. století je nejrozsáhlejší, tvoří ji na tisíc dvě stě děl. Můžeme ji rozdělit do tří okruhů: české malířství 20. století, českoněmečtí malíři působící v Čechách v období před rokem 1945 (kolekce děl tzv. pražských Němců, např. August Brömse, Max Kopf a němečtí malíři sdružení kolem Metznerbundu a Octobergruppe; zde vyniká početný soubor Erwina Müllera) a regionální malířství po roce 1945 (Václav Benda, Jiří Dostál, Josef Jíra, Vladimír Komárek, Rostislav Zárybnický). Akvizice do roku 1974 jsou zpracovány v katalogu.

České umění 20. století je chloubou galerie, protože obsahuje reprezentativní průřez všemi hlavními uměleckými směry i uměleckými osobnostmi tohoto období. Impresionismus je zastoupen vývojově významným obrazem Antonína Slavíčka, dále autory Antonínem Hudečkem, Milošem Jiránkem, Václavem Radimským a dalšími. Symbolismus je zastoupen početnějším souborem prací Jana Preislera a solitérními díly Jana Zrzavého a Josefa Váchala. V rámci expresionismu vyniká Josef Čapek, Bohumil Kubišta, Bedřich Feigl, Georg Kars, Willi Nowak, Otakar Nejedlý, aj. Kubismus je představen obrazy významných umělců, jako např. Bohumil Kubišta, Antonín Procházka a Vincenc Beneš, početná kolekce patří Emilu Fillovi. Surrealismus reprezentují početné soubory Aloise Wachsmana, Františka Janouška, Františka Muziky a Josefa Šímy, po jednom díle jsou zastoupeni Toyen a Jindřich Štýrský. Velmi dobře jsou zastoupená čtyřicátá léta 20. století (skupina Sedm v říjnu a Skupina 42). Šedesátá léta 20. století připomínají obrazy Václava Boštíka, Radoslava Kratiny, Mikuláše Medka a Stanislava Podhrázského.

Uvolnění politického klimatu v devadesátých letech 20. století se odrazilo i v akviziční činnosti. Jestliže se v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století zájem soustřeďoval především na regionální umění, tak právě v devadesátých letech 20. století se postupně rozšířil na díla významných osobností v celostátním měřítku, jako jsou např. Vladimír Kokolia, Stanislav Kolíbal, členové Klubu Konkretistů, členové skupiny Tvrdohlaví a další.

  ZPĚT NA SBÍRKY